Zawartość

TK o przepisach o umieszczaniu osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej

Data: 
2016-06-28
słowa kluczowe: 

28 czerwca Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek RPO o zbadanie zgodności:

  • art. 38 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego w związku z art. 156 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy w związku z art. 573 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim nie przewiduje czynnego udziału osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w sprawach o uzyskanie przez jej opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego na złożenie wniosku o umieszczenie tej osoby w domu pomocy społecznej – z art. 30, 41 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 5 ust. 1 i 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. a także art. 14 ust. 1 lit. b i art. 19 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku,
  • art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie, w jakim wyłącza osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną umieszczoną w domu pomocy społecznej za zgodą jej opiekuna z kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia do sądu opiekuńczego o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej – z art. 30, 41 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 5 ust. 1 i 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a także art. 14 ust. 1 lit. b i art. 19 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.