Zawartość

Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy z 2016 dotycząca praw człowieka i biznesu - przetłumaczona na jęz. polski

Data: 
2018-09-28

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przetłumaczyło przyjętą 2 marca 2016 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy Rekomendację CM/Rec(2016)3 do państw członkowskich dotyczącą praw człowieka i biznesu.

Rekomendacja przypomina, że państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia w obrębie swojej jurysdykcji każdemu obywatelowi praw i wolności gwarantowanych przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Europejską Kartę Społeczną, Europejską Kartę Społeczną zrewidowaną oraz inne dokumenty europejskie i międzynarodowe.

Obowiązek poszanowania praw człowieka dotyczy także przesiębiorstw. Zalecenia i wskazówki zawarte w Rekomendacji mają wesprzeć państwa członkowskie w zapobieganiu naruszeniom praw człowieka przez przedsiębiorstwa oraz naprawianiu skutków tych naruszeń. Strony są także wzywane do wprowadzenia środków mających zachęcić przedsiębiorców do poszanowania i przesztrzegania praw człowieka.

Dokument jest podzielony na 8 głównych punktów:

 • implementacja Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka,
 • obowiązek państwa ochrony praw człowieka,
 • działania państwa w celu zapewnienia odpowiedzialności przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka,
 • dostęp do środków zaradczych,
 • dodatkowa ochrona pracowników,
 • dodatkowa ochrona dzieci,
 • dodatkowa ochrona rdzennej ludności,
 • ochrona obrońców praw człowieka.

Przetłumaczony dokument został przesłany RPO przez MSWiA w związku z realizacją przez resort zadań wskazanych w "Krajowym planie działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-20120".

Galeria

 • grafika: na niebieskim tle biała litera e i żółte gwiazdki
  logo Rady Europy