Zawartość

Monika Mazur-Rafał

absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW ze specjalizacją niemcoznawczą, stypendystka Uniwersytetu Wolnego w Berlinie i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, odbyła praktykę w Bundestagu. Magister Integracji Europejskiej w ramach wspólnego programu Szkoły Głównej Handlowej i Sciences Politiques Paris. Ekspert w programie europejskim Centrum Stosunków Międzynarodowych, sekretarz Forum Polsko Niemieckiego, tworzyła program migracyjny w CSM. W Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Biurze w Warszawie (IOM) zajmowała się projektem dot. przeciwdziałania handlu ludźmi, zaś w ramach jednostki badawczej IOM – Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych zajmowała się polityką migracyjną Polski i RFN oraz polityką anty-dyskryminacyjną Polski. W latach 2005-2007 zajmowała się badaniem polskiej polityki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne i rasowe, religię lub wyznanie, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną pod kątem zgodności z dyrektywami UE w tym zakresie, będąc jednocześnie ekspertem krajowym Europejskiej Sieci w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji, finansowanego przez Komisję Europejską. Od 2005 r. zajmuje się tematyką praw człowieka w HIA Polska, stworzyła tę organizację w Polsce i nią obecnie kieruje (stanowisko: prezes i dyrektor fundacji), tworząc i realizując projekty edukacyjne w ramach działalności Fundacji.

Galeria

  • Kobieta w różowej koszuli

    Monika Mazur-Rafał