Zawartość
Liczba całkowita wyników: 4

Białoruś

Formularz wyszukiwania

np.: 06/2021
np.: 06/2021
(pozwala na wiele wyborów np. z klawiszem Ctrl)

Kolejne spotkanie w Biurze RPO ws. Białorusi

Data: 2020-09-16
  • Pomoc dla ofiar tortur i innych form nieludzkiego traktowania w  Białorusi była głównym tematem kolejnego spotkania 16 września 2020 r. w Biurze RPO nt. aktualnej sytuacji w tym kraju

W spotkaniu udział wzięli: rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, jego zastępczyni Hanna Machińska, poseł Michał Szczerba oraz przedstawicielki i przedstawiciele takich organizacji, jak Dom Białoruski, Inicjatywa Wolna Białoruś, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Centrum Białoruskiej Solidarności, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polska Akcja Humanitarna,  Fundacja im. Stefana Batorego, Klub Inteligencji Katolickiej, Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Polski Czerwony Krzyż, International Strategic Action Network for Security. Obecny był również przedstawiciel warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej oraz przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Przewodniczący NSZZ Policjantów, który na początku września skierował apel do białoruskiej milicji o powstrzymanie się od używania przemocy, opowiedział o współpracy międzynarodowej w zakresie wsparcia białoruskich milicjantów, którzy na znak protestu rezygnują ze służby.

W opinii uczestników spotkania priorytetowym zadaniem, które powinno zostać wykonane przez polskie władze jest opracowanie systemowego modelu wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla migrantów - ofiar tortur. Temu zagadnieniu zostanie poświęcone kolejne planowane spotkanie.

Spotkanie było również okazją do sieciowania organizacji i platformą do podzielenia się tym, co dotychczas udało się zrealizować, by zapewnić skuteczne wsparcie obywatelom i obywatelkom Białorusi w Polsce, jak i w Białorusi. Polskie organizacje pozarządowe działają na wielu polach, świadcząc pomoc psychologiczną i prawną, a także materialną osobom przybywającym z Białorusi, udzielają również wsparcia dziennikarzom i aktywistom działającym w Białorusi, współpracują z białoruskimi adwokatami oraz organizacjami, które dokumentują przypadki tortur.

Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje plany polskiego rządu  w odniesieniu do kwestii legalizacji pobytu migrantów przybywających z Białorusi do Polski, a także z uwagą obserwuje sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

Poparcie RPO dla Swiatłany Cichanouskiej

Data: 2020-09-10

Zastępczyni Rzeczniczka Praw Obywatelskich Hanna Machińska spotkała się 10 września 2020 r. ze Swiatłaną Cichanouską. 

Przekazała jej pełne poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Poinformowała takze o ostatnich działaniach Rady Europy, o których Adam Bodnar i jego zastępczyni byli informowani  w czasie ostatniego pobytu w Radzie Europy.

Spotkanie dotyczące sytuacji na Białorusi

Data: 2020-08-25
  • Pomoc dla ofiar tortur i innych form nieludzkiego traktowania, wsparcie dla białoruskich organizacji dokumentujących przypadki tortur, wzmocnienie sektora pozarządowego na Białorusi oraz prowadzenie polityki „otwartych drzwi” dla obywateli i obywatelek Białorusi, zwłaszcza dla osób poszukujących w Polsce ochrony przez prześladowaniami w kraju swojego pochodzenia – to zadania, przed jakimi stoją obecnie polskie władze, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz ochrony praw człowieka.
  • Takie wnioski płyną ze spotkania, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2020 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

W spotkaniu udział wzięli: rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar, zastępczyni RPO dr Hanna Machińska, inicjator spotkania - poseł Michał Szczerba oraz przedstawicielki i przedstawiciele takich organizacji, jak Dom Białoruski, Inicjatywa Wolna Białoruś, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja im. Stefana Batorego, Amnesty International, Polska Akcja Humanitarna, Klub Inteligencji Katolickiej i Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obecni byli też przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej oraz przedstawicielka Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Spotkanie było reakcją na obecną sytuację na Białorusi, a zwłaszcza na doniesienia o brutalnych represjach, jakie spotykają osoby zaangażowane w trwające tam protesty. Dzięki tej inicjatywie organizacje od lat zaangażowane w ochronę praw człowieka mogły wymienić się swoimi doświadczeniami i wskazać te obszary, w których Polska, czyli zarówno polskie władze jak i polskie organizacje pozarządowe, mogą wesprzeć białoruskie społeczeństwo obywatelskie.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania zgodzili się, że najpilniejszym z zadań jest obecnie zapewnienie pomocy - medycznej, psychologicznej, prawnej i materialnej - osobom, które doświadczyły tortur i innych form nieludzkiego traktowania. Należy przy tym wesprzeć białoruskie organizacje pozarządowe, które monitorują naruszenia praw człowieka na Białorusi oraz identyfikują i dokumentują przypadki tortur. Ważne jest też nagłaśnianie takich przypadków oraz uwrażliwianie społeczności międzynarodowej, zwłaszcza międzynarodowych i regionalnych organizacji ochrony praw człowieka, na możliwość eskalacji trwających na Białorusi represji.

Białoruskie społeczeństwo obywatelskie, ale też niezależni dziennikarze i media bez wątpienia dają dziś świadectwo swojej wytrwałości i determinacji w walce o przestrzeganie praw człowieka na Białorusi. Potrzebują jednak wsparcia, zarówno moralnego i jak i merytorycznego, i takiego wsparcia gotowe są im udzielić polskie organizacje pozarządowe dzieląc się m.in. swoim doświadczeniem i wiedzą. W tym zakresie ważnym postulatem, zgłoszonym podczas spotkania, jest utworzenie w Polsce punktu kontaktowego, który ułatwiłby koordynację tego rodzaju pomocy.

Wyzwaniem, jakie stoi z kolei przez polskimi władzami, jest odpowiednie przygotowanie służb i infrastruktury granicznej na ewentualne przyjęcie większej liczby osób poszukujących w Polsce ochrony przez prześladowaniami. Osobom wyjeżdżającym z Białorusi w obawie przez represjami ze strony tamtejszego reżimu należy zapewnić dostęp do procedury uchodźczej na granicy, a także ułatwić korzystanie z procedur wizowych czy możliwości ubiegania się o inne dokumenty uprawniające choćby do wjazdu na terytorium Polski. Należy przy tym krytycznie przyjrzeć się ograniczeniom w ruchu granicznym, wprowadzonym w związku z trwającą pandemią COVID-19. Ograniczenia te nie mogą bowiem stanowić bariery w korzystaniu przez cudzoziemców z prawa do uzyskania w Polsce ochrony przed prześladowaniami w kraju pochodzenia.

Jak MSZ pomaga Polakom zatrzymanym na Białorusi?

Data: 2020-08-14
  • W trakcie powyborczych protestów w Mińsku na Białorusi doszło do zatrzymania biorących udział w tych wydarzeniach obywateli Polski, w tym dwóch absolwentów Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Rodziny zatrzymanych mają trudności ze skontaktowaniem się z nimi, nie wiedzą, w którym areszcie się znajdują oraz czy została im zapewniona odpowiednia pomoc, w tym pomoc prawna.

Wśród zatrzymanych jest też fotoreporter Witold Dobrowolski, który relacjonował powyborcze protesty na Białorusi. Z apelem o uwolnienie go oraz innych zatrzymanych podczas protestów dziennikarzy wystąpiło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Stowarzyszenie wskazało, że niedopuszczalne i nielegalne jest stosowanie represji wobec dziennikarzy jedynie z tego powodu, że wykonują swoje obowiązki zawodowe i służbowe.

RPO działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich zwraca się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o informacje, jak dba ono o zabezpieczenie praw polskich obywateli przebywających obecnie na Białorusi, w tym polskich dziennikarzy relacjonujących bieżące wydarzenia – pyta RPO ministra Jacka Czaputowicza.

VII.7033.66.2020