Zawartość

RPO do szefa Służby Więziennej w sprawie zróżnicowanych uprawnień więźniów

Data: 
2016-07-22

W wystąpieniu do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej RPO przedstawia przykłady nieprawidłowości w porządkach wewnętrznych jednostek penitencjarnych i prosi by je wyeliminować.

Prawo powinno być dostępne i zrozumiałe dla wszystkich. Zasada ta jest szczególnie ważna w odniesieniu do aktów prawa wewnętrznego skierowanych do osób pozbawionych wolności, wśród których znaczną grupę stanowią osoby o niskim poziomie wykształcenia oraz świadomości prawnej.

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym porządek wewnętrzny zakładu karnego ustala jego dyrektor. W ocenie RPO, zarządzenia te powinny być tak zredagowane, aby osadzeni mogli bez trudu rozpoznać swoje prawa i obowiązki. Muszą być również spójne z prawami i obowiązkami określonymi w aktach wyższego rzędu.

Tymczasem z analizy porządków wewnętrznych 33 jednostek penitencjarnych wynika, że w zarządzeniach znajdują się zapisy, które nie gwarantują pełni praw przysługujących osadzonym i są niezgodne z aktami prawa powszechnie obowiązującego.

  • Więzienie - brudna, mała cela
    Miejsce detencji, Polska